Fotogalerie
 
  Filiální kostel sv. Jakuba staršího

Obecní úřad Sluštice, 250 84 Sluštice 21,  mob +420 724 167 147
e-mail: obecslustice@obecslustice.cz

 

barokní oltář s barokními sochami
hlavní loď kostela
barokní kazatelna

Věž kostela po rekonstrukci v roce 2006
foto - archiv obce Sluštice

 
 

 

 

 

 

 
kliknutím zvětšíteFarní chrám sv. Jakuba je připomínaný jako farní již ve XIV. století.

Původně gotický kostel byl v letech 1746 - 1749 zcela přestavěn. Ze staré budovy bylo ponecháno pouze zdivo presbytáře, který si podržel svoje původní trojboké zakončení s opěrnými pilíři v nárožích. Na tyto opěrné pilíře byly nasazeny barokní voluty přecházející v pilastry s kompositními hlavicemi. 

Okna široká, obdélníková, segmentová, segmentovitě sklenutá, s římsovím nahoře.

V průčelí vysoký římsovaný barokní štít s prázdným výklenkem. Pod výklenkem z kamene tesaný dvojznak Liechtensteinsko-Savojský. Při jižním boku lodi stojí rozložitá věž zvonice.
 

Vnitřek kostela míval barokní úpravu. Při stěnách pilastry se štukovými volutovými hlavicemi, dále štukovékliknutím zvětšíte festony a vázy.

Presbytář má valenou klenbu s výsečemi nad okny, loď klenbu plackovou.


Hlavní oltář barokní, z r. 1875 s  barokními sochami z XVIII. stol. sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava po stranách.

V rozích lodi na konsolách ze dřeva řezané barokní sochy: sv. Jana Křtitele, sv. Maří Magdalény, sv. Markéty a sv. Alžběty Durinské.

Křtitelnice dřevěná, na způsob veliké barokní vázy, na víku malé sousoší křtu Páně.

Kazatelna je barokní. 
V roce 2006 byla provedena oprava fasády a střechy kostelní věže v částce 1 510 320 Kč. 

Obec Sluštice přispěla částkou 200.000 Kč, zbytek hradila katolická církev ze svých prostředků a sponzorských darů. Rekonstrukce kostelní lodi je závislá na získání potřebných finančních prostředků.
 
Římskokatolická farnost Sluštice spadá pod farnost Úvaly:
http://www.farnost-uvaly.cz/clanky/bohosluzby.html 
 
Kontakt:
Páter Mgr. Krzysztof Lach
Nám. Arnošta z Pardubic 45, 250 82 ÚVALY
tel. 281 861 488, mob. 723 438 278
e-mail: farnost-uvaly@seznam.cz
 

O svatém Jakubovi Větším (také starším)

Byl jedním z dvanácti apoštolů a jeho bratrem byl sv. Jan Evangelista. Jakuba povolal spolu s jeho bratrem, apoštolem Janem, Ježíš, aby zanechali života rybářů na Genezaretském jezeře a stali se jeho učedníky. Patřil k užšímu kruhu Ježíšových učedníků, kteří se stali svědky jeho Proměnění v zahradě Getsemanské, a byl také prvním apoštolem, který pro svou víru zemřel. Jakub zemřel mučednickou smrtí, když byl na rozkaz Heroda Agrippy, který se chtěl zalíbit židovským odpůrcům křesťanství,  okolo velikonoc roku 44 sťat mečem. 

Jeho tělo bylo v 7. století převezeno do španělské Compostely (
Santiago de Compostela), která se stala ve středověku jedním z nejvýznamnějších evropských poutních míst. Jeho ostatky prosluly léčením četných obtíží a chorob - snad nejznámější je léčení revmatismu. 

Svatý Jakub Větší (Starší)

V Evropě byla vykonaná pouť do Compostely rovnocená vykonání pouti do Jeruzaléma, který byl pro běžného Evropana obtížně dostupný, přesto ti, kteří Jeruzalém navštívili a zejména pak Boží hrob a klášter sv. Kateřiny Alexandrijské na úpatí hory Sinaj, byli odměněni symbolem berličkového kříže řádu Ochránců Božího hrobu, či svatokateřinského zlámaného kola s mečem. 

Tyto symboly byly pak poutníky po návratu s náležitou pýchou nošeny. Shodná tradice se ujala i v Compostele. Sv. Jakub bývá zobrazován především s mečem, kterým byl popraven. Jako patron poutníků s holí, brašnou, lahví, mušlí apod. Mušle hřebenatka patří k významným prvkům jakubské symboliky. Poutníci do Compostely obdrželi na konci své poutě klobouk ozdobený mušlí. Následně poutníci nosili na znamení absolvované poutě mušle i na svém plášti. Mušle se stala všeobecně vnímaným atributem svatých poutníků. Ve Španělsku je sv. Jakub (St. Jago) uctíván i jako ochránce křesťanských bojovníků proti Maurům.

Svátek sv. Jakuba je 25. července.

V Leonu v roce 1161 vznikl rytířský řád "sv. Jakuba od meče". Jeho rytíři se označovali na prsou nošeným znamením červeného meče, jehož jilec a konce příčky jsou liliovitě ukončeny.
 

 

Obec SLUŠTICE 2015